REGULAMIN KONKURSU „ILE WAŻY ŚW. MIKOŁAJ”

§1 Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Ile waży św. Mikołaj – czyli sprawdzamy, ile prezentów przyniósł w tym roku św. Mikołaj” (dalej „Konkurs”).
 2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w Lublinie, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin, zarejestrowana pod nr KRS: 0000094228. NIP: 712-01-67-025 (dalej „Organizator”)
 3. Celem konkursu jest wsparcie funduszu stypendialnego Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, z którego wypłacane są stypendia dla wychowanków Fundacji, dzieci i młodzieży w wieku 15-19 lat, która osiąga bardzo dobre wyniki w nauce i odznacza się nienaganną postawą moralną.
 4. Zbiórka bilonu rozpoczyna się 3 listopada i trwa do 4 grudnia 2017 r.
 5. Finał konkursu odbędzie się 9 grudnia 2017 roku podczas Orszaku św. Mikołaja w Lublinie – zebrany bilon posłuży do przeważenia św. Mikołaja.
 6. Konkurs będzie się odbywać na podstawie zgłoszenia zbiórki finansowej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji o numerze: 2017/791/OR. Organizatorem zbiórki jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo.

§2 Uczestnicy konkursu:

 1. W konkursie mogą brać udział grupy dzieci i młodzieży reprezentujące placówki oświatowe: (np. przedszkola, szkoły, bursy szkolne) zwane dalej jako „Grupa”.
 2. Na czele każdej Grupy stoi pełnoletni Lider – nauczyciel, opiekun, wychowawca (dalej „Lider”). Liderem nie może być pełnoletni uczeń.

§3 Zasady i przebieg konkursu:

 1. Konkurs polega na zebraniu bilonu o jak największej wadze (obliczonego według wzoru z 3§, pkt 2), w okresie trwania konkursu. Bilon będzie zbierany wśród uczniów, wychowanków, nauczycieli i pracowników.
 2. Zwycięzcą w konkursie jest ta Grupa, która zebrała monety o największej wadze w przeliczeniu na jednego ucznia/wychowanka. Wyniki w konkursie będą ustalane na podstawie następującego wzoru:ILOŚĆ GROSZY = Zebrana kwota w złotówkach przeliczana jest na grosze (kwota z przekazu pocztowego lub z protokołu przekazania bilonu w przypadku osobistego przekazania bilonu do organizatora)

 3. Bilon, który może zbierać Grupa biorąca udział w konkursie, to monety powszechnego obiegu bite w wysokich nakładach, funkcjonujące w obrocie gotówkowym, których wartość określa nominał, wyemitowane przez Narodowy Bank Polski (monety o nominałach 1 gr., 2 gr., 5 gr., 10 gr., 20 gr., 50 gr., 1 zł., 2 zł., 5 zł.).
 4. Grupa nie może zbierać bilonu wyemitowanego w innych krajach (np. monety Euro) lub bilonu, który nie funkcjonuje już w obrocie gotówkowym (stare polskie monety). Taki bilon nie może brać udziału w konkursie.
 5. Grupa zgłasza się do konkursu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.ilewazymikolaj.pl.
 6. Grupa, która wysłała wypełniony formularz zgłoszeniowy, otrzyma mailowo potwierdzenie przystąpienia do konkursu.
 7. Grupa zbiera bilon od 3 listopada 2017 roku.
 8. Zebrany bilon Grupa jest zobowiązana posortować nominałami i przeliczyć według „instrukcji sortowania, pakowania i przekazania bilonu na pocztę (do pobrania na stronie www.ilewazymikolaj.pl). Tak przygotowany bilon Grupa wpłaca w dowolnym oddziale Poczty Polskiej do dnia 4 grudnia 2017 roku. Aby dokonać wpłaty należy też wydrukować i uzupełnić „druk przelewu do wydruku” (do pobrania na stronie www.ilewazymikolaj.pl) lub wypełnić czysty druk przelewu według „instrukcji wypełnienia druku przelewu” (do pobrania na stronie www.ilewazymikolaj.pl). Wpłacając bilon na poczcie grupa jest zwolniona z opłaty.
 9. Możliwe jest również przekazanie zebranego, posortowanego nominałami i przeliczonego bilonu bezpośrednio do siedziby organizatora konkursu (ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin) w terminie do 4 grudnia 2017 roku. W takim wypadku organizator wyda poświadczenie z informacją o WYNIKU (obliczonego według wzoru z 3§, pkt 2).
 10. Po zakończeniu konkursu zostanie opublikowany ranking finałowy na stronie internetowej Organizatora (www.ilewazymikolaj.pl). Informacja z wynikami konkursu (z rankingiem finałowym) zostanie również przesłana mailowo do wszystkich grup uczestniczących w konkursie.

§4 Nagrody w konkursie:

 1. Nagrody w konkursie otrzyma:
  • Zwycięzca (I nagroda) – grupa, która zebrała monety o największej wadze w przeliczeniu na jednego ucznia/wychowanka (obliczenia według wzoru z 3§, pkt 2);
  • Grupa, która zajęła II miejsce (II nagroda) – grupa, która osiągnęła drugi, największy wynik (obliczenia według wzoru z 3§, pkt 2);
  • Grupa, która zajęła III miejsce (III nagroda) – grupa, która osiągnęła trzeci, największy wynik (obliczenia według wzoru z 3§, pkt 2);
 2. Nagrodami w konkursie są:
  • I nagroda (szkoły, bursy, przedszkola) – VOUCHER na kwotę 500 zł na produkty edukacyjne;
  • II nagroda (szkoły, bursy, przedszkola) – VOUCHER na kwotę 300 zł na produkty edukacyjne;
  • III nagroda (szkoły, bursy, przedszkola) – VOUCHER na kwotę 200 zł na produkty edukacyjne.
 3. Każdy Lider grupy otrzyma także voucher o wartości 20 zł na produkt edukacyjny do wykorzystania w (www.sklep.cdw.edu.pl) lub na kurs on-line do wykorzystania na stronie (www.kursy.cdw.edu.pl).
 4. Każda uczestnicząca w konkursie grupa otrzyma kupon rabatowy w wysokości 30% na zakupy w sklepie internetowym Centrum Dobrego Wychowania na dowolnie wybrane produkty oraz na dowolnie wybrane kursy on-line.
 5. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom imienny wydany przez Organizatora.
 6. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

§5 Zasady przyznawania i wydawania nagród:

 1. Nagrody w konkursie będą przydzielane na podstawie rankingu finałowego (tj. 1 miejsce w rankingu finałowym – I nagroda; 2 miejsce w rankingu finałowym – II nagroda; 3 miejsce w rankingu finałowym – III nagroda).
 2. Ranking finałowy zostanie opublikowany 12 grudnia 2017 r.
 3. Grupy, które zajęły pierwsze trzy miejsca w konkursie (zwycięzcy) wybierają nagrody ze sklepu internetowego: www.sklep.educarium.pl. Wartość wybranych nagród nie może przekroczyć kwoty na voucherze, który wygrał uczestnik. Po wyborze uczestnik informuje organizatora jaką nagrodę wybrał (mailowo lub telefonicznie). Następnie organizator przesyła wybraną nagrodę do uczestnika.
 4. Nagrody dla zwycięzców będą wysyłane pocztą polską (w przypadku nagród rzeczowych – za wysyłkę płaci organizator) i mailowo (w przypadku nagród w postaci elektronicznej).
 5. Nagrody będzie można również odebrać osobiście w siedzibie Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, organizatora konkursu (ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin) w terminie trzech tygodni od zakończenia konkursu.
 6. Dyplomy dla uczestników konkursu zostaną wysłane pocztą polską.

§6 Obowiązki Grupy:

 1. Grupa jest zobowiązana przestrzegać niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Grupy z udziału w Konkursie.
 3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Grupę działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.

§7 Reklamacje:

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane w siedzibie Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin lub pod numerem telefonu 512 440 046 (opłata wg cennika operatora) a także na adres: Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin z dopiskiem Konkurs „Ile waży św. Mikołaj” lub elektronicznie na adres email: konkurs@ilewazymikolaj.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko osoby składającej reklamację, nazwę Grupy, jak również opis i powód reklamacji oraz adres korespondencyjny lub mailowy do kontaktu.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi o jej rozstrzygnięciu osobę składającą reklamację pisemnie na adres korespondencyjny w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§8 Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.ilewazymikolaj.pl oraz w siedzibie Organizatora w Lublinie, przy ul. Jezuickiej 4/9.
 2. Organizator odpowiedzialny jest za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Pobierz regulamin w wersji elektronicznej (pobierz)